Нестандартно: наемане на нетипчни служители/работници – пример за сектора на услугите